CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO             REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE
Medijacija, pr(a)vi korak ka uspehu!

Medijator je neutralna treća strana. Njegova uloga tokom procesa medijacije je da podstakne strane da prepoznaju kako sopstvene interese i potrebe tako i interese i potrebe druge strane, radi pronalaženje rešenja koje bi bilo prihvatljivo za sve strane u sporu. Medijator ne presudjuje i ne donosi rešenja. On samo rukovodi postupkom.

 

USLOVI ZA OBAVLJANJE ZA POSREDOVANJE


Na osnovi člana 33. Zakona o posredovanju u rešavanju sporova (Sl.RS.55/14),za obavljanje poslova posrednika lice mora da ispunjava sledeće uslove: 
1) da je poslovno sposobno; 
2) da je državljanin Republike Srbije;                                                           
3) da je završilo osnovnu obuku za posrednika; 
4) da ima visoku stručnu spremu; 
5) da nije osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova posredovanja;
6) da ima dozvolu za posredovanje; 
7) da je upisano u Registar posrednika.
U određenim oblastima zakonom mogu biti propisani posebni uslovi za obavljanje posredovanja.