CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO             REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE
Medijacija, pr(a)vi korak ka uspehu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-INTERPERSONALNA MEDIJACIJA - prevencija i rešavanje sukoba u kolektivu- Progam strućnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju, akreditovan od Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja kat.br.  792.  

 

Program se realizuje u trajanju od 24h. Obuka doprinosi pozitivnoj atmosferi u kolektivu i povoljno se odražava na produktivnost u trajanju od tri dana. Program je akreditovan od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja RS.

 

Pored tema u okviru prevencije i rešavanje konflikata, program obuhvata Zakon o sprečavanju zlostavljanja  na radu i  Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa primenom Zakona- prevencija, prepoznavanje i procedure u slučajevima mobinga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tеаm building

predstavlja dobro isplanirane i organizovane radionice, koje omogućavaju da se bolje razume proces i dinamika timskog rada, uloga u timu, kao i da se razviju veštine komunikacije,  delegiranja uloga, rešavanje konflikata u timu, timsko planiranje i izgradnja boljih odnosa sa ostalim članovima tima.

 

Poslovna komunikacija i Pregovaranje 

Dve obuke koje imaju za cilj sticanje poslovnih veština, koje će Vam osigurati prednost u poslovnom svetu.

 

Prijave za obuku, kao i dodatna pitanja možete poslati na   office@medijacija.rs

 

MEDIJACIJA pruža mogućnost privrednim subjektima da na BRŽI, POVOLJNIJI, POVERLJIV I FLEKSIBILAN način reše svoje 
INTERNE ili EKSTERNE sporove.