CENTAR ZA KONSTRUKTIVNO             REŠAVANJE SUKOBA SRBIJE
Medijacija, pr(a)vi korak ka uspehu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    ŠTA JE  MEDIJACIJA?


  Medijacija je postupak u kome možete brzo, povoljno, efikasno i bez prisustva javnosti da rešite spor koji imate. Pristupanjem    

  posredovanju štedite i novac i vreme!
 

  Medijacija je u skladu sa svojim načelima, dobrovoljan i poverljiv postupak za konstruktivno rešavanja sporova, koji stranama

  pruža jednakost, ravnopravnost i hitnost pri rešavanju.
 

 

  Posrednik/Medijator je neutralna treća strana. Njegova uloga tokom postupka je da podstakne strane da prepoznaju sopstvene

  interese i potrebe, kao i da shvate interese i potrebe druge strane, a u cilju pronalaženja rešenja koje bi bilo prihvatljivo za sve  

  strane u sporu.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posredovanje/Medijacija moguća je u spornim odnosima:

•    imovinsko-pravnim (fizičkih i pravnih lica)
•    privrednim
•    trgovinskim
•    porodičnim
•    radnim 
•    potrošačkim (sporovima u oblasti turizma,
     bankarskih usluga, lizinga, osiguranja...) 
•    i drugim građansko-pravnim odnosima
•    krivičnim
•    upravnim

 

 

 


MEDIJACIJA U ZAKONIMA RS


Zakon o posredovanju u resavanju sporova (Službeni glasnik RS, br. 55/2014)
Zakon o parničnom postupku (Službeni glasnik RS, br. 72/2011)
Zakon o sprečavanju zlostavljanjana radu (Službeni glasnik RS, br. 36/2010),
Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova (Sl gl. RS, br. 125/2004 i 104/2009),
Porodični zakon (Službeni glasnik RS, br. 18/2005 i 72/2011)
Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela (br.85/2005)
Zakon o zabrani diskriminacije (Službeni glasnik RS, br. 22/2009)
Zakon o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 73/2010),
Zakon o osiguranju (br. 107/09)
Zakon o stečaju (Službeni glasnik RS, br. 104/2009, 99/2011)
Zakom o sporazumnom finan.restruk.(br.36/2011)

SUD NIJE JEDINI NAČIN DA REŠITE SVOJ SPOR!
MEDIJACIJOM DO REŠENJA BRZO, POVOLJNO, EFIKASNO I POVERLJIVO!